Bel direct met: 0575 463 289 of email met

Klachtenreglement

 

Klachtenreglement zorgvragers

 

Heb je een klacht, wat kan je dan doen?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken.

Bespreek de klacht met de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

De zorgboerderij heeft een klachtenreglement cliënten zorgboerderijen. U hebt deze ontvangen toen u op de zorgboerderij bent begonnen. U kunt deze ook vinden op de website van zorgboeren.nl: www.zorgboeren.nl/de-mettemaat.

 • Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de zorgboer en/of zorgboerin.
 • Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee.
 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De vertrouwenspersoon is er voor u en uw belang. De gegevens van de vertrouwenspersoon zijn bij de start van de deelnemer verstrekt. Wilt u deze gegevens nogmaals ontvangen? Neem dan contact op met de zorgboerderij.
 • Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt. De gegevens van de klachtenfunctionaris zijn bij de start van de deelnemer verstrekt. Wilt u deze gegevens nogmaals ontvangen? Neem dan contact op met de zorgboerderij.

Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat je de klacht kan bespreken met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Deze helpt je dan verder. Zie https://jeugdstem.nl/ voor meer informatie. Tel. 088 555 1000

Als je er met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg of de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg gaan. Je kunt deze volgorde ook hanteren, maar je kan ook meteen naar de geschillencommissie stappen.

Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/ 

Schrijf een brief of email naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
 • De reden waarom je hier een klacht over hebt;
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen of e-mail: info@iar.nl

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181 De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/ 

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of email naar de Geschillencommissie Landbouwzorg. Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen.

Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
Geschillencommissie Landbouwzorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen Of e-mail: info@iar.nl

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.             

De Geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

Wil je meer informatie?
Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.
 
 
 
Wet Zorg en Dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).
 
Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon?
Elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon (cvp). Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cvp ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.
Bij de start van elke nieuwe zorgvrager op de zorgboerderij wordt besproken wat de ondersteunings- en begeleidingsbehoefte is. Dit doen wij aan de hand van het intakeformulier en de 0-meting. Aan de hand hiervan kunnen wij ook de risico's inschatten. Ons streven is om altijd preventief te werken en situaties bespreekbaar te maken en om zo waar nodig maatwerk te kunnen bieden. Indien het echt niet anders kan, dienen wij onvrijwillige zorg toe te passen. Dit zal in overleg plaatsvinden met familie en andere betrokken professionals. Dit traject willen wij dan zo kort als mogelijk toepassen.
 
Cliëntvertrouwenspersoon
De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt en/of vertegenwoordiger en staat hen bij. De cvp werkt niet voor de zorginstelling en is onafhankelijk.
Op dit moment bieden wij geen onvrijwilliger zorg. Mocht er sprake van zijn onvrijwillige zorg dan kan er contact worden opgenomen met cvp-aanbieder zorgbelang. Voor meer informatie kunt u de website www.dwangindezorg.nl/wzd raadplegen.